Polityka prywatności i cookies

Ogólne Informacje

 1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz plikach cookies oraz ma zastosowanie do strony internetowej oraz sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.e-kiesio.pl, a także do danych oraz danych osobowych przekazywanych za ich pośrednictwem, w tym drogą elektroniczną, droga telefoniczną bądź osobiście do administratora.
 2. Administratorem danych osobowych jest Michał Kieszek, prowadzący działalność pod nazwą Firma Handlowa Kiesio z siedzibą w Warszawie (01-390) ul. Puszczy Solskiej 6 m.4, posiadający numer REGON: 387480856 oraz numer NIP: 522-319-25-42. Administrator danych prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG.
 3. Administrator oświadcza, że strony internetowe oraz sklep internetowy będzie dokładał wszelkich starań, aby treść strony lub sklepu była wolna od treści naruszających prawa osób lub obowiązujące przepisy prawa.

Cel zbierania danych osobowych

 1. Przekazane dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane przez administratora w następujących celach:
  1. statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w sytuacji, w której zostanie udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. udzielenia odpowiedzi osobie, która skontaktowała się z administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
  3. realizacji lub obsługi zamówień sklepu internetowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do realizacji umowy sprzedaży, której stroną jest osoba przekazująca dane, i której one dotyczą, lub podjęcia określonych przez tę osobę działań, na jej żądanie, przed zawarciem takiej umowy,
  4. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
  5. rozpatrywania ewentualnych reklamacji lub prowadzenia korespondencji po sprzedaży, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  6. realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora, w szczególności dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 2. Administrator może przekazać dane osobowe do podmiotów współpracujących z administratorem, które wspierają jego działalność gospodarczą w codziennej aktywności, wykonując usługi prawne, kurierskie, administracyjne, marketingowe czy informatyczne.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 4. Okres lub czas przechowywania danych osobowych jest związane z danym celem lub podstawą ich przetwarzania, w związku z czym:
  1. dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, w szczególności dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami danej osoby przez okres odpowiadający przedawnieniu albo okres rękojmi za wady. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, dla potrzeb zapewnienia rozliczalności Administratora.
  2. dane przetwarzane na podstawie umowy będą przetwarzane do czasu przedawnienia terminu ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń z rękojmi,
  3. w przypadku założenia konta w sklepie internetowym – w systemie informatycznym obsługującym sklep – dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty ostatniej aktywności lub upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień;
  4. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 5. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:
  1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w chwili sporządzania regulaminu w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 (aktualne dane kontaktowe są na stronie internetowej urzędu),
  2. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  3. w sytuacji, w której podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora – istnieje prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  4. w sytuacji, w której podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych – istnieje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
  5. cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, ale bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do chwili wpływu oświadczenie o cofnięciu, o ile to przetwarzanie danych jest na podstawie zgody,
 6. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednak brak podania takich danych, które są niezbędne do realizacji danego celu, może uniemożliwić zawarcie umowy sprzedaży lub wykonanie danej usługi, względnie udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub wysłanie zamówionej przez Państwa informacji marketingowej czy handlowej.

Zabezpieczenie i ochrona danych osobowych

Administrator oświadcza, że przetwarza wszelkie dane osobowe zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w zakresie odpowiednim do swojego potencjału oraz zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Odpowiedzialność

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie odnosi się oraz nie dotyczy co do zasady jakości usług, świadczonych przez administratora, lub jakości towarów przez niego sprzedawanych. Wszelkie zastrzeżenia co do usług lub towarów należy realizować zgodnie z regulaminem sklepu internetowego oraz obowiązującym prawem.
 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania osób odwiedzających stronę internetową lub korzystających ze sklepu internetowego, skutkiem których administrator przetwarza podane dobrowolnie przez te dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofywania lub modyfikacji funkcji, właściwości stron internetowych lub sklepu internetowego, a także zaprzestania działalności. Może też przenieść prawa do sklepu oraz dokonywać wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw danej osoby.

Kontakt do Administratora

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z Polityką Prywatności oraz odnoszące się do przetwarzania Państwa danych osobowych czy plików cookies można zadawać pisemnie na dane adresowe podane na początku dokumentu, względnie można również przesyłać na adres e-mail: sklep@kiesio.pl albo kontaktować się pod numerem telefonu (+48) 22 868 52 10.

Polityka cookies – pliki zwane „ciasteczkami”

 1. Sklep internetowy nie zbiera od osób go odwiedzających w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Przez pliki cookies (inaczej nazywane ciasteczka) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zbierane są od osób odwiedzając sklep, które są następnie zapisywane oraz przechowywane na w urządzeniu, z którego korzysta osoba odwiedzająca sklep. Pliki te przeznaczone są do umożliwienia sprawniejszego korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki typu cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której zostały zapisane na urządzeniu, z którego korzysta klient, czas przechowywania ich na urządzeniu klienta oraz unikalny numer. Mogą zbierać również inne dane dotyczące ruchu internetowego, na które zgadza się osoba odwiedzająca stronę internetową.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są przez administratora w celu:
  1. dostosowania zawartości strony internetowej sklepu do preferencji osoby z niej korzystającej oraz optymalizacji sposobu jej działania, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie osoby korzystającej ze strony lub sklepu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb czy preferencji,
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  3. tworzenia anonimowych statystyk oraz zestawień, których celem jest zrozumienie, w jaki sposób osoby korzystajcie ze strony internetowej oraz sklepu, w celu ulepszenia struktury i zawartości.
 4. Oprogramowanie urządzenia służącego do przeglądania stron internetowych i używane przez osobę odwiedzającej stronę lub sklep domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu takiej osoby. Osoba taka może w każdym czasie zmienić ustawienia swojego oprogramowania w zakresie plików cookies oraz całkowicie uniemożliwić ich zapisanie albo ograniczyć je, w szczególności oprogramowanie powinno umożliwiać blokowanie automatycznej obsługi takich plików. Osoba odwiedzająca stronę lub sklep internetowy powinna skorzystać z instrukcji swojego oprogramowania oraz dokonać odpowiednich zmian w jego ustawieniach, zgodnie z własnymi preferencjami. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu, z którego korzysta osoba odwiedzająca stronę lub sklep mogą być przekazywane lub wykorzystywane przez podmioty współpracujące z administratorem, zgodnie z obowiązującym prawem i zgodami.
 6. Administrator wskazuje, że w przypadku stosowania ograniczeń w zakresie plików cookies, osoba odwiedzająca stronę lub sklep internetowy może odczuwać niedogodności w przypadku niektórych funkcjonalności, które są dostępne. Nie mniej przyjmowanie plików cookies, tym bardziej zbierających lub zapisujących określone dane nie jest warunkiem koniecznym korzystania ze strony internetowej lub sklepu internetowego.
 7. Podmiotem, który będzie zamieszczał pliki cookies na urządzeniu, z którego korzysta osoba odwiedzająca sklep lub z niego korzystająca oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator oraz operator sklepu internetowego e-kiesio.pl, czyli Michał Kieszek, prowadzący działalność pod nazwą Firma Handlowa Kiesio z siedzibą w Warszawie (01-390) ul. Puszczy Solskiej 6 m.4, posiadający numer REGON: 387480856 oraz numer NIP: 522-319-25-42.
 8. W celu korzystania z strony lub sklepu internetowego osoba powinna posiadać urządzenie z zainstalowanym aktualnym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych. Urządzenie musi mieć dostęp do Internetu. Dostęp może odbywać się przy wykorzystaniu aktualnych i najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, przy czym zmieniony regulamin będzie wiązał osoby odwiedzające stronę lub sklep internetowy od chwili ich wprowadzenia oraz poinformowania ich o tym.
 2. Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 01.12.2020 roku.

Inne

„W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.”